خلاصه رزومه

  • hasti1dr.shahbazi@gmail.com

تماس با من

سوابق تحصیلی

  • دکتری برنامه ریزی درسی

سوابق شغلی

  • مدیر و موسس دبیرستان هستی

تحقیقات